BOAM is een complete, systemische methode waarbij met alle betrokkenen de vier aspecten van een hulpvraag in kaart gebracht worden, aan de hand van eenvoudige, visuele schema's. Die aspecten zijn: onderliggende behoeften, gedrag, interacties en systemische invloed. BOAM staat voor: Basic needs, Order, Autonomy en Meaning. Dit zijn Engelse termen voor de ontwikkelingsbehoeften van ieder mens in organische volgorde. Het visuele BOAM-model, als representant voor de psyche, is gebaseerd op de piramide van Maslow en werkt simpel, functioneel en ontschuldigend bij problemen. Het model laat zien dat de psyche in wezen eenvoudig is en eenvoudige behoeften heeft, dat negatief gedrag altijd voortkomt uit onvervulde behoeften en dat ontwikkelingsmogelijkheden altijd aanwezig blijken als de behoeften vervuld worden. Concreet inzicht hierin leidt vaak automatisch al tot veranderingen in de opvoeding, relaties en gedrag. Het zelfinzicht en de ervaringen van de betrokkenen zijn daarnaast de basis voor een praktisch stappenplan, op maat aan de specifieke situatie. BOAM is een transdiagnostische methode (DSM diagnose is niet nodig of bepalend) en blijkt in een relatief korte hulp-periode tot een positieve wending te leiden voor de lange termijn. Dit geldt voor jonge kinderen, jongeren en volwassenen met problemen, ook bij complexe opvoedvragen, trauma, zware diagnoses of ingewikkelde relaties.


Maatschappij-gerelateerde Ordeningsproblematiek

Maatschappij-gerelateerde Ordeningsproblematiek blijkt steeds vaker een oorzaak te zijn van problemen bij kinderen en volwassenen. Door overprikkeling, complexiteit en overvraging in onze moderne maatschappij (o.a. in het onderwijs) krijgen wij problemen met de vervulling van onze basisbehoefte aan ordening. Ordening betekent: zintuiglijke prikkels kunnen verwerken tot een overzicht van oorzaak en gevolg op concreet niveau (het dagelijks leven als voorspelbaar ervaren, kunnen anticiperen en plannen) en op sociaal niveau (inlevingsvermogen, sociale vaardigheden). De afwezigheid van een functionele, innerlijke ordening, kan o.a. grote persoonsafhankelijkheid en ontwikkelingsproblemen bij kinderen veroorzaken. Dit kan weer leiden tot angstig of agressief gedrag. Maatschappij-gerelateerde Ordeningsproblematiek is een relatief jonge component van psychische problemen, omdat de maatschappij voor vorige opgroeiende generaties immers eenvoudiger was. Dit betekent dat in de psychologische wetenschap nog weinig zicht is op de consequenties hiervan. Binnen BOAM is het in kaart brengen van de staat van de innerlijke ordening een onderdeel van het proces. Kennis over het ondersteunen van de ordening is voorhanden bij de begeleider, indien nodig.


UvA minds You

UvA minds You wil trajecten middels deze vernieuwende, efficiënte methode aanbieden. Vooralsnog worden de trajecten helaas niet vergoed. Om dit in de toekomst mogelijk te kunnen maken is wetenschappelijk onderzoek gaande. De prijzen zijn zo laag mogelijk gehouden en een betalingsregeling in termijnen is mogelijk. Cliënten kunnen zich aanmelden voor een gratis intake (van een half uur) en de wachtlijst is in principe kort. De trajecten vinden plaats op de locatie van UvA minds You in Amsterdam of bij BOAM in Zutphen.

 UvA minds You biedt vier verschillende BOAM-trajecten:

OuderEnKind100x100 BOAM Ouder-kind-traject

Ouders en kinderen komen samen om, middels de eenvoudige schema's van BOAM, hun eigen "diagnose van de problemen" op te stellen. Dit gebeurt op het niveau van het kind en in de taal van het gezin. Daarna wordt gezamenlijk een concreet stappenplan op maat gemaakt. Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar en hun ouders/opvoeders.

Aanmelden

 

JongerenTraject100x100 BOAM Jongeren-traject

De jongere onderzoekt zijn eigen situatie, behoeften en gedrag, middels de eenvoudige schema's van BOAM. Vervolgens worden ouders uitgenodigd om hun aandeel in de interactie in beeld te krijgen. Daarna wordt gezamenlijk een concreet stappenplan gemaakt. Geschikt voor jongeren met behoefte aan autonomie, in een verstoorde ouder-kindrelatie of die onder begeleiding zelfstandig wonen.

Aanmelden

 

Interactie100x100 BOAM Interactie-traject

Volwassenen doen gezamenlijk aan zelfreflectie middels BOAM, met als doel zich op gezonde wijze te uiten naar de ander en onbewuste aannames te checken. De communicatiepatronen die aangeleerd worden blijven bruikbaar voor de lange termijn. Geschikt voor stellen (relatie-therapie), familierelaties of gescheiden ouders (mediation t.b.v. samenwerking rond de kinderen).

Aanmelden

 

Zelfreflectie100x100 BOAM Zelfreflectie-traject

De volwassene doet aan efficiënte zelfreflectie middels de schema's van BOAM, zonder dat er afhankelijkheid ontstaat van het analytisch vermogen van een therapeut. De verkregen inzichten kunnen naar eigen behoefte toegepast worden op verschillende levensgebieden. Geschikt voor alle varianten van onbestemde klachten of doelgerichte hulpvragen, ook voor hoogbegaafden of mensen met traumatische ervaringen in eerdere hulpverlening.

Aanmelden

 

Aanvullende informatie:

GratisIntake100x100 BOAM Gratis intake

Voor alle trajecten is het mogelijk om vrijblijvend een afspraak te maken voor een gratis intake van een half uur. Een traject bestaat uit 7 sessies voor € 800,- incl. btw, met de mogelijkheid om in termijnen te betalen.

Aanmelden

 

WetenschappelijkOnderzoek100X100 BOAM Wetenschappelijk onderzoek

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en UvA minds wordt er door UvA minds You wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van BOAM. Dit is nodig om vergoeding voor een traject in de toekomst mogelijk te maken.

LezingVoorProfs100x100 BOAM Aanbod voor professionals

Lezingen en workshops worden gegeven met als thema sociale vaardigheden, executieve functies of jeugd-hulpverlening of systeem-hulpverlening en zijn op maat verkrijgbaar voor scholen en instellingen. Prijs op aanvraag.

 

Kosten

Intake (half uur) is gratis

De trajecten bestaan uit 7 sessies (1 uur, om de 2 weken) voor € 800,00 (incl.btw)
Hoofdtrainer: Damiët Truijens

Losse sessies (1 uur) na een traject zijn € 100,00 (incl.btw)
Losse sessies (1 uur, zonder voorafgaand traject) zijn € 125,00 (incl.btw)
Verslag (niet inbegrepen bij de trajecten) € 200,00 (incl.btw)