Algemene voorwaarden UvA minds You B.V. te Amsterdam

Deze algemene voorwaarden gaan in op 20 augustus 2014.

Voor algemene voorwaarden specifiek voor op maat gemaakte trainingen voor derden, zie onder "9. Trainingen in opdracht van derden".

1. Inschrijving

Deelnemers aan trainingen zijn ingeschreven (behoudens punt 2)
- zodra ze zich via de website hebben aangemeld door het invullen van een inschrijfformulier, of
- wanneer ze eenduidig per email te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een training, met de vraag of wij de inschrijving en factuur voor hen administratief willen afhandelen, of
- wanneer zij telefonisch een aanmelding hebben gedaan en akkoord zijn gegaan met inschrijving.

2. Intake- en kennismakingsgesprek en inschrijving

In het geval er aan deelname aan een training, zoals bij Mindfulness voor kinderen, Mindfulness voor jongeren, Mindful Parenting e.a., een intake/kennismakingsgesprek vooraf gaat, is de inschrijving afhankelijk van de uitslag van dit intake/ kennismakingsgesprek. Het staat UvA minds You B.V. vrij om op basis van dit intakegesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen.

3. Kopen via het internet

Bij inschrijving via het internet heeft de inschrijver een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, die ingaat de dag na de boeking. Binnen deze periode kan de inschrijving kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. UvA minds You is telefonisch te bereiken op 020 2802901 en per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

4. Betalingsvoorwaarden

Inschrijf- en deelnamekosten worden bij voorkeur direct per iDEAL betaald.
Indien niet direct bij inschrijving wordt betaald, ontvangt de deelnemer een factuur die binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan.
Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht.
Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat UvA minds You B.V. dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen.
Bij creditering zal UvA minds You B.V. de gecrediteerde bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.

5. Annulering en annuleringskosten

Annuleren kan alleen schriftelijk of via email. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend.
1. Binnen de eerste 14 dagen na inschrijving via het internet heeft u bedenktijd, en binnen deze 14 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen geannuleerd worden. Het volledige betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na uw schriftelijke (mag per email) annulering.
2. Bij annulering na 14 dagen en tot 4 weken voor de start van de training wordt 100,= administratiekosten gerekend.
3. Bij annulering korter dan 4 weken voor de startdatum van de training is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan). Ook bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.

6. Verzetten en verschuiven van data

Het verzetten of verschuiven van deelname aan een training, naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van UvA minds You B.V. en na betaling van de bijbehorende administratiekosten.

7. Afgelaste van trainingen en opleidingen

UvA minds You B.V. heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere trainings- of cursusdagen, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele cursus of opleiding te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. UvA minds You B.V. vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.

8. Afzeggen/afbellen van intakes en individuele afspraken

Individuele afspraken dienen maximaal 24 uur tevoren te worden afgezegd, telefonisch of per email. Bij te laat afmelden of no show worden kosten gerekend (50,= per sessie). Indien UvA minds You B.V. een afspraak korter dan 24 uur tevoren afzegt, wordt voor het volgend individueel consult 50,= korting verleend.

9. Trainingen in opdracht van derden

Geregeld worden trainingen ontwikkeld en gegeven op verzoek van derden. Indien een instelling, bedrijf, of stichting of vereniging, of groep mensen, een verzoek doet voor een training voor de eigen groep/instelling, wordt een offerte gemaakt, waarin wordt omschreven: opzet van de training en globale inhoud, kosten, betalingsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden. Door de offerte akkoord te verklaren en de opdracht tot het uitvoeren van de training te geven, worden deze algemene voorwaarden aanvaard. Alle hierboven genoemde algemene voorwaarden gelden dan ook.

10. Algemene opmerkingen

10.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door UvA minds You B.V..
10.2 UvA minds You B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering conform de verordeningen van het Nederlands Instituut voor Psychologen NIP. Indien en voor zover om welke redenen dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium.
10.3 UvA minds You B.V. zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
10.4 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
10.5 Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.
10.6 Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen/ onduidelijkheid te voorkomen. Bij onverhoopte problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van UvA minds You B.V.. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een mediator. Zie bij punt 11. Klachtenreglement.

11. Klachtenreglement

UvA minds You B.V. hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werken wij voortdurend aan de kwaliteit van dienstverlening. In onze werkwijze wordt de beroepscode van het Nederlands instituut voor Psychologen, NIP, gevolgd.
Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening of een ander aspect van UvA minds You B.V., dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Wij nemen uw op- en aanmerkingen serieus zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

1. Indienen van een klacht. Wij stellen het bijzonder op prijs, wanneer wij voorafgaande aan het indienen van een klacht, deze persoonlijk met u kunnenbespreken. Mocht u dit om welke reden dan ook niet willen dan kunt u de klacht ook per direct schriftelijk bij ons indienen. U kunt uw klacht richten aan onze klachtencommissie t.a.v. prof. dr. S.M. Bögels (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

2. Verloop van de klachtenprocedure
• De ontvangst van uw klacht wordt zo snel mogelijk na binnenkomst bevestigd.
• Vervolgens nemen wij zo spoedig mogelijk (binnen maximaal 15 werkdagen) contact met u op om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.
• Wij streven ernaar om elke klacht binnen 30 werkdagen opgelost te hebben. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u over de oorzaak daarvan geïnformeerd.
• Na het afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.
Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden schriftelijk vastgelegd. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met de verkregen informatie om.

3. Bewaartermijn
Klachten, en de wijze van afhandeling, worden geregistreerd en voor de duur van drie jaren bewaard.

12. Copyright en rechten

Alle materialen, teksten, audio-instructies, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens trainingen en cursussen, of die te vinden zijn op de website, blog, of in de nieuwsbrieven van het UvA minds You B.V. (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van prof. dr. Susan Bögels, drs. Sacha Lucassen en UvA minds You B.V. en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving.
Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.uvamindsyou.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.

Praktische gegevens

UvA minds You B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 60159499. Eigenaar is mevrouw prof. dr. Susan Bögels, hoogleraar, BIG-geregistreerd psychotherapeute, BIG-geregistreerd gezondheidzorgpsycholoog en mevrouw drs. Sacha Lucassen, BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practioner. UvA minds You B.V. valt onder de UvA Holding B.V..

Adresgegevens:

UvA minds You B.V.
Banstraat 29
1071 JW Amsterdam
020 2802900
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.uvamindsyou.nl 

Neem gerust contact op bij vragen en/of opmerkingen.