Inhoudsopgave

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Toepasselijkheid

Artikel 3: Aanbod

Artikel 4: Overeenkomst

Artikel 5: Annulering

Artikel 6: Overmacht

Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 8: Prijswijzigingen

Artikel 9: Levering

Artikel 10: Conformiteit

Artikel 11: Betaling

Artikel 12: Niet tijdige betaling

Artikel 13: Niet-nakoming van de overeenkomst

Artikel 14: Aansprakelijkheid van UvA minds You voor personeel en ingehuurden

Artikel 15: Vertrouwelijkheid

Artikel 16: Vragen en klachten

Artikel 17: Wijziging

 

Artikel 1: Definities

Onderwijs:

Onderwijs, opleiding, workshop, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Afstandsonderwijs:

Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of deelnemer niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.

Contactonderwijs:

Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of deelnemer.

Formeel onderwijs:

Onderwijs dat gereguleerd wordt door wetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel, d.i. wettelijk erkend diploma.

Niet-formeel onderwijs:

Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door wetgeving.

Afnemer

Particulieren en organisaties die onderwijs hebben gekocht van UvA minds You

Overeenkomst:

Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.

Overeenkomst op afstand:

Een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie.

UvA minds You:

UvA minds You B.V., een rechtspersoon gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 60159499 en eigenaar van www.uvamindsyou.nl  en alle bijbehorende auteursrechten.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen UvA minds You en de afnemer met betrekking tot een onderwijs, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs, en alle overeenkomsten die uitsluitend betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.

 

Artikel 3: Aanbod

1. UvA minds You brengt het aanbod elektronisch dan wel schriftelijk uit.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de onderwijs en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de onderwijs. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.

3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
a. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een onderwijs: - de wijze van aflevering of uitvoering van de overeenkomst; - wanneer de onderwijs start; - de voorwaarden waaronder de onderwijs eventueel niet doorgaat; - voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen; - de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; - de wijze van betaling; - de duur van de overeenkomst,
b. of in het geval van een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal: - de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; - de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; - de levertijd van lesmateriaal.

4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de afnemer en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van UvA minds You.

5. UvA minds You mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de afnemer zijn persoonsgegevens verstrekt en/of een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.

6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het postadres van UvA minds You, inclusief het adres van de vestiging van UvA minds You;
b. het recht van de afnemer de overeenkomst binnen zeven werkdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 lid 2 en 3;
c. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met UvA minds You via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
d. de geldigheidsduur van het aanbod.

 

Artikel 4: Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de afnemer. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de afnemer hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.

2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt UvA minds You een elektronische bevestiging naar de afnemer; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door UvA minds You kan de afnemer de opdracht annuleren.

3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de afnemer ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager verstrekt.

 

Artikel 5: Annulering

1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling voor 1 daagse workshops:
a. annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven;
b. kosteloze annulering tot twee weken voor aanvang van het contactonderwijs;
c. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de afnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.

2. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling voor meerdaagse workshops en cursussen:
a. annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven;
b. kosteloze annulering tot vier weken voor aanvang van het contactonderwijs;
c. bij annulering minder dan vier en tot twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de afnemer de 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd;
d. bij annulering minder twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de afnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.

3. UvA minds You behoudt zich het recht voor een activiteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma en/of de locatie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u hierover uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de activiteit schriftelijk bericht. Hier zijn uiteraard geen kosten voor u aan verbonden.

 

Artikel 6: Overmacht

1. Indien naar het redelijk oordeel van UvA minds You een overmachtssituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Bij overmacht hebben wij het recht om de training te wijzigen. 

2. Indien de overmacht een bepaalde Opleidingsbijeenkomst betreft, zal UvA minds You voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen dan wel het gehele opleidingsprogramma opschuiven.

 

Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst

1. De afnemer kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de afnemer verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal. 

2. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. 

3. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de afnemer een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal.

4. Met inachtneming van het bepaalde in lid 5, heeft de afnemer in geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en lid 3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. UvA minds You betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.

5. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en lid 3 dient de afnemer eventueel van UvA minds You ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan UvA minds You terug te zenden. UvA minds You is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de afnemer. Het terugzenden geschiedt voor risico van de afnemer.

6. Indien de afnemer een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 2 en lid 3 wordt, zonder dat de afnemer een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van UvA minds You aan de afnemer van rechtswege ontbonden.

7. Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid 2 bestaat, als het onderwijs door UvA minds You met instemming van de afnemer is begonnen, voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken. Onder aanvang van het onderwijs wordt mede verstaan het verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

 

Artikel 8: Prijswijzigingen

1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

2. De afnemer heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal de prijs wordt verhoogd.

3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

 

Artikel 9: Levering

1. Lesmateriaal
a. UvA minds You levert het lesmateriaal tijdig aan de afnemer. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
b. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kan de afnemer zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.
c. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door UvA minds You vervangen.

2. Correctiewerk
a. De afnemer wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd.
b. Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing.

 

Artikel 10: Conformiteit

1. De onderwijs moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.

2. Het geleverde lesmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

 

Artikel 11: Betaling

1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de UvA minds You aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de afnemer – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

3. Betaling van de onderwijs vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. UvA minds You mag van de afnemer verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van het onderwijs is voldaan.

4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. De afnemer kan door UvA minds You tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

 

Artikel 12: Niet tijdige betaling

1. De afnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. UvA minds You zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de afnemer de gelegenheid binnen 10 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is UvA minds You gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente.

3. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal UvA minds You het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

 

Artikel 13: Niet-nakoming van de overeenkomst

1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. UvA minds You heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de afnemer tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van UvA minds You voor personeel en ingehuurden

1. Voor zover UvA minds You toerekenbaar tekortschiet en de afnemer daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van UvA minds You voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.

2. De aansprakelijkheid van UvA minds You voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

3. De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van UvA minds, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 15: Vertrouwelijkheid

1. Door afnemer verstrekte informatie wordt door UvA minds You , diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. UvA minds You conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

 

Artikel 16: Vragen en klachten

1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de onderwijs worden door UvA minds You beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door UvA minds You per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij UvA minds You, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen één maand is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn of haar rechten terzake verliest.

3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost kan de deelnemer zich richten tot onze externe klachtencommissie. Zie de klachtenprocedure.

 

Artikel 17: Wijziging

UvA minds You behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden periodiek te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van toepassing zijn, zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van UvA minds You.

UvA minds You
Banstraat 29
1071 JW Amsterdam
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
www.uvamindsyou.nl