Klachtenprocedure opleidingen UvA minds You

Klachtencommissie

Bij een klacht over onze dienstverlener dient in eerste instantie de betreffende docent geraadpleegd te worden om te kijken of er een oplossing gevonden kan worden. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan men zich richten aan de directeur van UvA minds. Mocht het onverhoopt voorkomen dat dit ook geen oplossing biedt, dan heeft de klager het recht om in beroep te gaan bij de externe klachtencommissie. 

De klachtencommissie bestaat uit twee ter zake deskundigen van buiten
UvA minds You, te weten prof.dr. R. Wiers en dr. I. Koster beiden werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen: Developmental psychology. De secretaris van de klachten commissie is mevr. S. Wessels. Klachten die niet kunnen worden opgelost door klant, directeur en de secretaris, zullen aan hen worden voorgelegd.

Indienen en behandelen van een klacht
1. Een klacht wordt schriftelijk aan de Klachtencommissie voorgelegd en dient gericht te worden aan:

UvA minds You
Secretaris Klachtencommissie
Mevr. S. Wessels
Banstraat 29
1071 JW Amsterdam

2. De ontvangst van de klacht wordt binnen zeven werkdagen schriftelijk aan de klager bevestigd door de secretaris. De secretaris is gedurende de klachtenprocedure tevens uw contactpersoon.
3. Van de indiening van de klacht en de inhoud daarvan doet de Klachtencommissie binnen zeven werkdagen schriftelijk mededeling aan de directeur van UvA minds You en de eventuele docent op wie de klacht betrekking heeft.
4. De Klachtencommissie kan, na toestemming van de klager, het (elektronisch) dossier opvragen ter zake van datgene waarop de klacht betrekking heeft.
5. De Klachtencommissie is verplicht tot hoor en wederhoor. Daartoe worden de partijen mondeling en/of schriftelijk gehoord over hetgeen in de klacht is verwoord. Volgens de wens van de Klachtencommissie en/of op verzoek van partijen kunnen de partijen door de Klachtencommissie tezamen dan wel apart van elkaar worden gehoord.
6. De Klachtencommissie heeft geheimhoudingsplicht en zal de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen.
7. De Klachtencommissie kan zich laten adviseren door deskundigen. Ook deze deskundigen zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht.
8. De partijen kunnen zich tijdens de behandeling van de klacht op eigen kosten laten bijstaan door een of meer, door hen aan te wijzen personen. Over de aanwezigheid van deze persoon/personen tijdens zittingen van de Klachtencommissie beslist de klachtencommissie met opgaaf van redenen.
9. Na onderzoek door de Klachtencommissie, in overleg met de partijen, besluit deze of tot bemiddeling en/of beoordeling van de klacht zal worden over gegaan.
10. De Klachtencommissie kan besluiten een klacht niet verder te behandelen, indien zij wordt ingetrokken of indien zij naar genoegen van de klager – en met instemming van de aangeklaagde – door bemiddeling is weggenomen. Of wanneer wederhoor door de klager gestaakt wordt. In dat geval wordt de klacht als niet ingediend beschouwd.
11. Ingeval van beoordeling stelt de Klachtencommissie de partijen zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen binnen dertig werkdagen na de indiening van de klacht, schriftelijk met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht. Indien de Klachtencommissie afwijkt van deze termijn doet zij daarvan met redenen omkleed mededeling aan de partijen, onder vermelding van de termijn waarbinnen de Klachtencommissie haar oordeel zal uitbrengen.
12. De uitspraken van de externe Klachtencommissie zijn voor iedereen bindend.
13. Consequenties die voortvloeien uit het oordeel van de beroepscommissie worden binnen 6 weken afgehandeld
14. Het in deze klachtenprocedure gestelde laat onverlet de mogelijkheid van klagen bij de civiele rechter of overige bevoegde organen.
15. De klacht wordt binnen vier weken in behandeling genomen. Gestreven wordt om binnen een maand uitsluitsel te geven over de klacht. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, stellen wij de klager hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis waarbij het uitstel wordt toegelicht en er een indicatie wordt gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
16. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.
17. Deze Klachtenprocedure is in werking getreden op 1 september 2014.

En verder?
Wij nemen uw klacht serieus en zien deze als feedback waarmee we onze werkwijze nog beter op onze klanten kunnen afstemmen. Tenminste twee maal per jaar worden alle klachten geïnventariseerd en worden zij gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.